معرفی نسیم

گستردگی نیازهای امروز جامعه ی ما که با توسعه ی عصرماشینی و تنوع مطالبات اجتماعی، رو به افزایش است ، باعث می شود تا انسان در کسوت یک مدیر در سطح کلان و خرد، نیازمند فراگیری و ایجاد ارتباط سازنده با ارگان های مختلف و نهادهای خدماتی گوناگون باشد تا بتواند از آنها در راستای توسعه استفاده نماید. […]

ادامه