آزمون SAT

آزمون SAT به طور گسترده در آمریکا برای ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی استفاده می گردد. این آزمون به مدت سه ساعت طول می کشد که اگر بخش مقاله هم داشته باشد پنجاه دقیقه به آن اضافه می شود. هزینه ی آن 45 دلار (57 دلار در صورت درخواست بخش مقاله نویسی) می باشد که اگر خارج از آمریکا انجام شود به آن افزوده می گردد.

نمرات SAT بین 400 تا 1600 متغیر است که از مجموع نمرات دو بخش ریاضی، و خوانش نقادانه و نگارش به دست می آید.

آزمون از چهار بخش تشکیل می شود که متقاضی می تواند یک بخش نگارش مقاله هم درخواست نماید:

بخش

تعداد سوالات

نوع سوالات

زمان بندی

خوانش

52

چند گزینه ای

65 دقیقه

نگارش و زبان

44

چند گزینه ای

35 دقیقه

ریاضی بدون ماشین حساب

58

چند گزینه ای

درجی *

80 دقیقه

ریاضی با ماشین حساب

* در مدل grid-in عدد جواب به دست آمده باید در جدول بخصوص مشخص شود و گزینه برای انتخاب وجود ندارد.