برنامه سالیانه دوره های جنرال ۹۸

عادی فرد

دوره ها شروع پایان تعداد جلسات جبرانی
دوره اول ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱
دوره دوم ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۲
دوره سوم ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰
دوره چهارم ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰
دوره پنجم ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۰
دوره ششم ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰
دوره هفتم ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰
دوره هشتم ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۲

عادی زوج

دوره ها شروع پایان تعداد جلسات جبرانی
دوره اول ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۰
دوره دوم ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱
دوره سوم ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰
دوره چهارم ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۰
دوره پنجم ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰
دوره ششم ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰
دوره هفتم ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰
دوره هشتم ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱

فشرده فرد

دوره ها شروع پایان
دوره اول ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
دوره دوم ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
دوره سوم ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
دوره چهارم ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
دوره پنجم ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
دوره ششم ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
دوره هفتم ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دوره هشتم ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
دوره نهم ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
دوره دهم ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
دوره یازدهم ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
دوره دوازدهم ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
دوره سیزدهم ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
دوره چهاردهم ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

فشرده زوج

دوره ها شروع پایان
دوره اول ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
دوره دوم ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
دوره سوم ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
دوره چهارم ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
دوره پنجم ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
دوره ششم ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
دوره هفتم ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
دوره هشتم ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
دوره نهم ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
دوره دهم ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
دوره یازدهم ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
دوره دوازدهم ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
دوره سیزدهم ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
دوره چهاردهم ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

فوق فشرده

دوره ها شروع پایان
دوره اول ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
دوره دوم ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
دوره سوم ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
دوره چهارم ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
دوره پنجم ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
دوره ششم ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
دوره هفتم ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
دوره هشتم ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
دوره نهم ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
دوره دهم ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
دوره یازدهم ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
دوره دوازدهم ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
دوره سیزدهم ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
دوره چهاردهم ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
دوره پانزدهم ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
دوره شانزدهم ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
دوره هفدهم ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
دوره هجدهم ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
دوره نوزدهم ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
دوره بیستم ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
دوره بیست و یکم ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
دوره بیست و دوم ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
دوره بیست و سوم ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲