برنامه سالیانه دوره های جنرال ۹۸

عادی فرد

دوره هاشروعپايانتعداد جلسات جبرانی
دوره اول1398/01/181398/02/241
دوره دوم1398/02/291398/04/062
دوره سوم1398/04/111398/05/170
دوره چهارم1398/05/221398/07/020
دوره پنجم1398/07/071398/08/190
دوره ششم1398/08/231398/10/010
دوره هفتم1398/10/051398/11/130
دوره هشتم1398/11/171398/12/252

عادی زوج

دوره هاشروعپايانتعداد جلسات جبرانی
دوره اول1398/01/171398/02/230
دوره دوم1398/02/281398/04/051
دوره سوم1398/04/101398/05/160
دوره چهارم1398/05/231398/07/010
دوره پنجم1398/07/061398/08/180
دوره ششم1398/08/221398/09/300
دوره هفتم1398/10/041398/11/140
دوره هشتم1398/11/191398/12/241

فشرده فرد

دوره هاشروعپايان
دوره اول1398/01/181398/02/05
دوره دوم1398/02/101398/02/29
دوره سوم1398/03/021398/03/26
دوره چهارم1398/03/301398/04/18
دوره پنجم1398/04/231398/05/10
دوره ششم1398/05/151398/06/05
دوره هفتم1398/06/101398/06/31
دوره هشتم1398/07/041398/07/23
دوره نهم1398/07/281398/08/19
دوره دهم1398/08/231398/09/12
دوره يازدهم1398/09/171398/10/05
دوره دوازدهم1398/10/101398/10/29
دوره سیزدهم1398/11/031398/11/24
دوره چهاردهم1398/11/291398/12/20

فشرده زوج

دوره هاشروعپايان
دوره اول1398/01/191398/02/04
دوره دوم1398/02/111398/02/30
دوره سوم1398/03/041398/03/25
دوره چهارم1398/03/291398/04/19
دوره پنجم1398/04/241398/05/12
دوره ششم1398/05/161398/06/06
دوره هفتم1398/06/111398/07/01
دوره هشتم1398/07/061398/07/24
دوره نهم1398/07/291398/08/20
دوره دهم1398/08/251398/09/13
دوره يازدهم1398/09/181398/10/07
دوره دوازدهم1398/10/111398/10/30
دوره سیزدهم1398/11/051398/11/26
دوره چهاردهم1398/11/301398/12/19

فوق فشرده

دوره هاشروعپايان
دوره اول1398/01/171398/01/27
دوره دوم1398/01/311398/02/10
دوره سوم1398/02/141398/02/24
دوره چهارم1398/02/281398/03/08
دوره پنجم1398/03/121398/03/26
دوره ششم1398/03/301398/04/11
دوره هفتم1398/04/151398/04/25
دوره هشتم1398/04/291398/05/08
دوره نهم1398/05/121398/05/23
دوره دهم1398/05/281398/06/09
دوره يازدهم1398/06/131398/06/25
دوره دوازدهم1398/06/301398/07/09
دوره سيزدهم1398/07/131398/07/23
دوره چهاردهم1398/07/281398/08/09
دوره پانزدهم1398/08/131398/08/26
دوره شانزدهم1398/08/301398/09/11
دوره هفدهم1398/09/161398/09/26
دوره هجدهم1398/09/301398/10/10
دوره نوزدهم1398/10/141398/10/24
دوره بيستم1398/10/281398/11/08
دوره بيست و يکم1398/11/121398/11/23
دوره بیست و دوم1398/11/271398/12/07
دوره بیست و سوم1398/12/111398/12/22