زبان عربی

از گذشته تا کنون زبان عربی با فرهنگ ما ایرانی ها عجین شده و این موضوع ریشه در مذهب ما و همسایگی با کشور های عرب زبان دارد و  همه ما از سنین پایین و در مدرسه زبان عربی را فرا میگیریم و همچنین به خاطر مذهبی بودن کشورمان و رفت و امد عرب زبان ها و ایجاد مشاغلی که با این قشر سرکار دارند آموزش زبان عربی را حائز اهمیت میکند گفتنی است که در زبان عربی لهجه های مختلفی وجود دارد که پرکاربردترین آن فصیح میباشد.