زبان فرانسه

بی شک هر بار که موسیقی یا کلامی فرانسوی به گوش مان میخورد به شیرینی و لطفات این زبان بیش از گذشته پی میبریم. این زبان شیرین زبان بسیاری افراد در اروپا، آفریقا و آمریکای شمالی می باشد و در مجامع بین المللی و محافل دیپلماتیک، هنری،  آکادمیک و دانشگاهی به عنوان یکی از زبان های رسمی مورد پذیرش است. یادگیری این زبان باعث افزایش فرصت های شغلی و کاری می شود و همچنین اخذ پذیرش تحصیلی از بسیاری از دانشگاه های مطرح دنیا بویژه در کشور فرانسه و کشور کانادا را تسهیل می کند.