هیات مدیره

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره :

جناب آقای دکتر امید ظریف

اعضای هیئت مدیره :