پرسنل اداری و دفتری

مسئول همایش و کارگاه:

گرافیست:

مسئول خیریه:

مسئول دفتر مدیرعامل:

کادر اداری دپارتمان آزمون های بین المللی:

کادر اداری دپارتمان زبان های خارجی:

کادر اداری دپارتمان آموزش زبان کودکان و نوجوانان:

مالی: