برنامه آیلتس فشرده نوروز و عادی فروردین 1401

اخبار

🔹آیلتس فشرده نوروز و عادی فروردین🔹
⛔️ ثبت نام خویش را به تاخیر نیندازید…

✅ شروع دوره فشرده: ۶ فروردین
✅ شروع دروه عادی : 17 فروردین

⛔️ Choose Courses Carefully

🔹راهنمای موجز و موثر ثبت نام آیلتس 🔹

🔶 مهارت IELTS Writing
🔸 دوره pre: اصول و مبانی گرامر
🔸 دوره 1 : اصول پاراگراف نویسی
🔸 دوره 2 : اصول گراف یانامه نویسی
🔸 دوره 3 : اصول مقاله نویسی

🔷 مهارت IELTS Speaking
🔹 دوره pre: شروع صحبت رسمی
🔹 دوره 1 : موضوعات بخش I آیلتس
سوالات شخصی و آشنا
🔹 دوره 2 : موضوعات بخش III آیلتس
سوالات کلی و عمومی
🔹 دوره 3 : موضوعات بخش II آیلتس، سوالات مربوط به کارت

🔶 مهارت IELTS Reading
🔸 دوره pre : اصول عمومی خوانش (متون و لغات مقدماتی)
🔸 دوره 1 : اصول عمومی خوانش ( متون و لغات پیشرفته)
🔸 دوره 2 : مهارتهای تخصصی خوانش

🔷 مهارت IELTS Listening
🔹دوره pre: شروع مهارت شنیداری رسمی
🔹 دوره 1 : سوالات بخش I آزمون (اسامی، اعداد….)
🔹 دوره 2 : سوالات بخش II و III آزمون
(نقشه، چارت، تکمیل جمله…)
🔹 دوره 3 : سوالات بخش IV آزمون
(چند گزینه ای ها)

ℹ️ کسب اطلاعات:
☎️ 05137676993
☎️ 05137610257
☎️ 05137676996

@Rp1telegram
@rp1info