قوانین کلاسهای خصوصی

لطفا موارد ذیل را به دقت مطالعه فرمایید:

1. هزینه کلاس های خصوصی می بایست 24 ساعت قبل از شروع کلاس به حساب موسسه واریز گردد.

2. فراگیر می تواند کلاسهای خود را 24 ساعت قبل از شروع کلاس کنسل نماید. بدیهی است چنانچه پس از این زمان کلاسی به هر دلیل لغو شود هزینه کلاس بایستی پرداخت شود.

3. در صورتی که زبان آموز 3 جلسه کلاس خود را لغو نماید (به هر دلیل و با هر فاصله زمانی پیش از شروع کلاس ) هزینه یک جلسه کسر خواهد شد مگر توافقاتی با استاد مربوط انجام گردد.

4. استرداد هزینه کلاسهای انفرادی- نیمه گروهی به هر دلیل پس از شروع دوره پس از کسر جلسات برگزار شده و 30 درصد مبلغ باقی مانده مقدور می باشد.

5. در صورتی که فراگیر خود استاد مربوطه را انتخاب کرده باشد مورد فوق (شماره 4) اجرا می گردد ولی اگر این انتخاب توسط موسسه صورت گرفته باشد و فراگیرنسبت به عملکرد استاد اعتراض داشته باشد این مورد در شورای آموزشی (متشکل از مدیریت موسسه، مدیر آموزش،مدیر گروه و استاد مربوطه ) بررسی شده و در صورت تشخیص ایراد از طرف استاد 30 درصد کسر نخواهد گردید.

6. موسسه هیچگونه ضمانت یا پاسخ دهی نسبت به کلاسهای خصوصی هماهنگ شده بین فراگیر و استاد بدون هماهنگی با آموزش یا مدیریت ندارد و فراگیر و استاد اختلافات خود را فی ما بین حل خواهند کرد.

7. فراگیر موظف است در صورت تمایل به تمدید کلاسها یک جلسه قبل از پایان یافتن هر مهارت مسئله را با مدیریت یا آموزش مطرح کرده جهت تمدید کلاس  اقدام نمائید. در غیر اینصورت موسسه جهت خالی بودن وقت اساتید هیچگونه تعهدی ندارد.

8. اساتید موظف اند طبق برنامه تعیین شده و یا توافقی پیش رفته و زبان آموز را به اهداف مورد نظر برسانند.

9. هیچگونه تضمیینی از طرف اساتید موسسه به شخص در ارتباط با نمره نهایی آنان داده نمی شود و تضمیین موسسه ارائه خدمات بهینه با کیفیت بالا و کسب رضایت فراگیر به طول آموزش است.

10. در صورتی که فراگیر بدون اطلاع بیش از 3 جلسه کلاس خود را لغو کند هیج هزینه ای به وی مسترد نمی شود

11. هزینه هر جلسه برای یک دانشجو می باشد و با اضافه شدن هر نفر مبلغ 10 هزار تومان به هزینه کلاس اضافه مد شود.

دیدگاهتان را بنویسید